Arbeidsgiveravgift

Kontaktinformasjon

MNS lønn- og regnskap

Leder: Jan Arne Alstad

Telefon: 74 21 71 00

Epost:postmottak@midtre-namdal.no

Besøksadresse: Carl Gulbransonsgt. 7

Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du ansatte, må du betale arbeidsgiveravgift annenhver måned, seks ganger i året. Du må også levere a-melding hver måned, tolv ganger i året, inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn.

Arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn til ansatte. Som lønn regnes også honorar, provisjon, overtidsgodtgjøring og ulempetillegg. Satsen for arbeidsgiveravgift følger av den kommunen hvor din virksomhet har sitt hovedkontor (se soneinndeling) og varierer mellom 0% og 14,1%.

A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold. Du skal sende inn a-meldingen elektronisk senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Vilkår

Du må betale arbeidsgiveravgift selv om beløpet fritas for innberetningsplikt på grunn av beløpets størrelse.

Av naturalytelser og av godtgjørelse som skal dekke utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv, skal du betale avgift i de tilfeller hvor naturalytelsene og godtgjørelsene også skal med i beregningen av forskuddstrekk.

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført av en selvstendig næringsdrivende.

Målgruppe

Alle som har noen ansatt i sin bedrift eller tjeneste, eller som engasjerer noen til å utføre oppdrag.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven § 23-2 (Arbeidsgiveravgift)

Folketrygdloven § 24-2 (Arbeidsgiverens plikter)

Forskrift om beregning av a-avgift mv

A-opplysningsloven

Rettsgebyrloven § 14 (Gebyr ved unnlatt betaling)

Veiledning

Seks ganger i året skal du betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Fristen for å betale er:

  • januar og februar – betales 15. mars
  • mars og april – betales 15. mai
  • mai og juni – betales 15. juli
  • juli og august – betales 15. september
  • september og oktober – betales 15. november
  • november og desember – betales 15.januar (påfølgende år)

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift finner du i tilbakemeldingen du får etter å ha sendt inn a-meldingen. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "Min meldingsboks" i Altinn eller i lønnssystemet.

Dersom du lar være å betale arbeidsgiveravgiften, påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, iverksetter skatteoppkreveren tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Saksbehandling

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Arbeidsgiver, termin, lønn, avgift, arbeidsgiveravgift, honorar, provisjon, overtidsgodtgjøring og ulempetillegg, skatt, Altinn, skatteetaten, naturalytelse, godtgjørelse, utgifter, arbeid, oppdrag, verv, avgift, forskuddstrekk,
DebugView   v2