Tolketjeneste for fremmedspråklige

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten

Leder flyktningtjenesten: Ann Helen Westermann

Besøksadresse: 
Namsos samfunnshus, Abel Margrethe Meyers gt 12, Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du har rett til hjelp fra en tolk dersom du ikke har nok norskkunnskaper til å kommunisere med ansatte i kommunen. Det er kommunen som er ansvarlig for å bestille godkjent tolk.  Tolken skal tolke på et språk som du forstår.

Familiemedlemmer, barn eller tilfeldige personer skal ikke være tolk for deg, med mindre en akutt situasjon krever det.

Ulike typer tolking:

  • Frammøtetolking vil si at tolken er tilstede sammen med deg. Dette gir best kommunikasjon og er den anbefalte tolkeformen.
  • Skjermtolking vil si at tolken ikke er tilstede, men tolker via skjerm.
  • Tolking per telefon bør helst bare brukes til enkle beskjeder og korte samtaler.
  • Oversettelse av dokumenter som attester, vitnemål, informasjonsmateriale osv.

Målgruppe

  • Fremmedspråklige i kommunen med tolkebehov
  • Kommunens ansatte i møte med fremmedspråklige som trenger tolk

Lover og forskrifter

Utlendingsloven § 81 (Utlendingens rett til å uttale seg)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 (Pasientens og brukerens rett til informasjon)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 (Informasjonens form)

Krisesenterloven § 3 (Individuell tilrettelegging av tilbud)

Straffeprosessloven § 304

Veiledning

  • Gi beskjed til kommunen om at du trenger tolk og hvilket språk du snakker. Kommunen har ansvar for å bestille tolken.
  • Planlegg hva du ønsker å si i møte med kommunens ansatte. Bruk korte setninger og ikke si så mye av gangen. Da er det lettere for tolken å tolke på en korrekt måte.
  • Alle spørsmål skal rettes til kommunens ansatte, og ikke til tolken.

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med at det ikke ble brukt tolk i kommunikasjon med kommunens ansatte, sender du en klage til den avdelingen som du hadde møte med. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på hvordan tolkingen foregikk. Det kan for eksempel være mangelfull eller feilaktig tolking, at tolken blander seg i kommunikasjonen på vegne av partene eller brudd på taushetsplikten. Send klagen til Nasjonalt tolkeregister, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo eller per e-post til ntreg@tolkeportalen.no. Du kan også klage via kommunen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Kommunikasjon, dialog, møte, samtale, oppmøte, konsultasjon, translatør, fremmøtetolk, telefontolk, skjermtolk, oversette, oversetting, oversettelse, språk, innvandrer, asylsøker
DebugView   v2