Hjemmehjelp

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret

Leder: Anneki M. Sørvig

Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Abel Meyers gate 10, 3.etg., Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål.

Tjenesten kommer inn under benevnelsen "praktisk bistand".

BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en alternativ organisering av praktisk bistand og personlig assistanse. Målet med brukerstyrt personlig assistanse er å bidra til at funksjonshemmede får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Vilkår

Sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusmisbruk eller andre grunner til at du ikke klarer å ha daglig omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse. Behovet vurderes fortløpende.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, rusmisbrukere, syke og andre som bor hjemme og har behov for praktisk hjelp i hverdagen.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Forskrift til sosialtjenesteloven kap. 8 (Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Du kan kontakte Brukerkontoret  for å få hjelp til søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester


Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt. Sammen med deg vil kommunen vurdere hvilke tjenester som er aktuelle for deg.

Klage

  • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
  • Klagen sendes til Namsos kommune, Brukerkontoret, Postboks 333, 7801 Namsos.
  • I klagen skal det angi hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil hjelpe til med å skrive klagen.
  • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
  • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Sønadsfrist

Det blir avtalt hjemmebesøk innen 3 uker etter at vi har mottatt søknaden.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Hjemmehjelp, omsorgstjeneste, eldre, gammel, omsorg, sykdom, rusmiddel, misbruk, funksjonshemmet, særskilt behov, matlaging, rengjøring, klesvask, matinnkjøp, handling, handle, husvask, gulvvask, oppvask, hårvask
DebugView   v2