Barnehage (ordinær) – godkjenning av virksomhet

Kontaktinformasjon

Barnehagesjef: Marthe Hatland, tlf. 74 21 71 00
E-post: marthe.hatland@namsos.kommune.no

Rådgiver Dagrun Hamnes, tlf. 74 21 71 00
E-post: dagrun.hamnes@namsos.kommune.no

Konsulent i miljørettet helsevern: Per-Erik Arnø tlf. 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Samfunnshuset, Abel Margrethe Meyers gt. 12, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet og miljørettet helsevern.

Blant kravene er:

 • barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem
 • barnehagen skal føre internkontroll og forholde seg til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Vilkår

Alle barnehager med regelmessig virksomhet som tar betalt for opphold må søke godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

I tillegg må du søke godkjenning etter barnehageloven, med mindre:

 • ingen av barna skal ha oppholdstid på mer enn 20 timer per uke, eller
 • det til enhver tid vil være færre enn ti barn over tre år (eller færre enn fem barn under tre år) tilstede samtidig

Målgruppe

Personer, foretak eller stiftelser som planlegger å etablere barnehage

Veiledning

Du bør kontakte kommunen tidlig i planleggingen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller, hvilke skjemaer du skal benytte og hvilke godkjenninger og uttalelser du må legge ved. Du bør også avklare muligheten for offentlig tilskudd.

For å få godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern i skoler mv, må du blant annet beskrive:

 • inneklima og luftkvalitet
 • rutiner for rengjøring og vedlikehold
 • sikkerhet og helsemessig beredskap
 • sanitære forhold og avfallshåndtering

Søknad om godkjenning etter barnehageloven, må blant annet inneholde:

 • fasadetegning, plantegning, kart over utearealet og utendørsplan
 • oversikt over antall barn og alderssammensetning
 • oversikt over antall ansatte med og uten pedagogisk utdanning
 • forslag til vedtekter og budsjett
 • politiattest for eier av barnehagen, eier av lokalene og ansatte

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Sønadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Barn, barnehage, etablering, barnehageetablering, barnepark, barnepass, barnehagelokale, gårdsbarnehage, friluftsbarnehage, idrettsbarnehage, ernæringsbarnehage, naturbarnehage, heldagsbarnehage, halvdagsbarnehage, privat barnehage, menighetsbarnehage, rammeplan
DebugView   v2