Individuell plan og koordinator

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret
Telefon: 74 21 71 00
E-post:postmottak@namsos.kommune.no

Leder: Anneki Myran Sørvig

Besøksadresse: Abel Meyers gate 10, 3. et.
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Individuell plan er et samhandlingsverktøy som skal sikre at bruker får helhetlige, koordinerte og individuelle tilpassede tjenestetilbud. Det skal sikres at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvar for oppfølgingen av tjenestemottakeren –en koordinator.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan skal ta utgangspunkt i pasient og brukers mål og ressurser.

Avgjørelse om individuell plan og koordinator gir ingen selvstendig rett til tjenester.

Det er en klar forutsetning at brukeren skal medvirke når en slik plan lages.

Koordinator –beskrivelse

Det skal tilbys koordinator for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, også om vedkommende ikke ønsker en individuell plan.

Koordinators oppgaver:

- å være brukerens kontaktperson og viktigste bindeledd i tjenesteapparatet

- å sikre god informasjon til og dialog med brukeren og eventuelt pårørende gjennom hele prosessen

- å sikre informert samtykke fra brukeren når det er nødvendig

- å innkalle til og lede møter, også dersom det utarbeides individuell plan

- å følge opp og evaluere koordineringen av tiltakene; også individuell plan 

Vilkår

En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Målgruppe

Individuell plan er et samhandlingsverktøy som skal sikre at bruker får helhetlige, koordinerte og individuelle tilpassede tjenestetilbud. Det skal sikres at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvar for oppfølgingen av tjenestemottakeren –en koordinator.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan skal ta utgangspunkt i pasient og brukers mål og ressurser.

Avgjørelse om individuell plan og koordinator gir ingen selvstendig rett til tjenester.

Det er en klar forutsetning at brukeren skal medvirke når en slik plan lages.

Koordinator –beskrivelse

Det skal tilbys koordinator for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, også om vedkommende ikke ønsker en individuell plan.

Veiledning

Brukerkontoret er Namsos kommunes koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering, og kan kontaktes for mer informasjon.

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Saksbehandling

Det er ikke nødvendig med enkeltvedtak etter Forvaltningsloven for at bruker og pasient skal få individuell plan.

Brukerkontoret mottar kopi av meldeskjema om rett til individuell plan og/eller koordinator, og utpeker koordinator der dette ikke er avklart.

Uavhengig av vedtak kan avgjørelser om individuell plan påklages skriftlig til Fylkesmannen.

Klage

Er ikke kommunen enig i at du trenger en individuell plan eller koordinator, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svar fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til koordinatoren din. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Sønadsfrist

 

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Individuell plan, IP, planarbeid, pasientrettighet, helsetjeneste, sosialtjeneste, omsorgstjeneste, pleietjeneste, tjenestetilbud, tjenesteapparat, tjenesteyter, tjenestemottaker, tjenestesektor, koordinere, koordinering, koordinator, tjenestekoordinering, tjenestekoordinator, tverrfaglig, hjelpeapparat, tilrettelegging, samordning, samhandling, samarbeid, pasient, pasientmedvirkning, bruker, brukermedvirkning, klient, psykisk, fysisk, psykiatri, opplæringsplan, behandlingsplan, behandlingsopplegg, treningsplan, treningsopplegg, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, rehabilitering, habilitering, hjelpemiddel, hjelpemidler
DebugView   v2