Barnehageplass

Kontaktinformasjon

Barnehagesjef: Marthe Hatland, tlf. 74 21 71 00
E-post: marthe.hatland@namsos.kommune.no

Rådgiver: Dagrun Hamnes, tlf. 74 21 71 00
E-post: dagrun.hamnes@namsos.kommune.no

Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Samfunnshuset, Abel Margrethe Meyers gt. 12, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til:

  • Alder 
  • Funksjonsnivå 
  • Kjønn 
  • Sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Vilkår

Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. 
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier.

Målgruppe

Barn 1 til 5 år som er bosatt eller vil bli bosatt i kommunen.

Lover og forskrifter

Barnehageloven og forskriftene sikrer et likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, og etter barnehageloven § 13, har prioritet ved opptak.

Barnevernloven

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Veiledning

Ny plass:
Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager.
Alle må registrere sin søknad om plass elektronisk via barnehageportalen.

På barnehageportalen vår finner du:

Søknadsskjema

Informasjon om de enkelte barnehagene

Endring/oppsigelse av plass

Trenger du hjelp til utfylling, kontakt rådgiver barnehage, tlf. 74 21 71 00,
eller e-post: postmottak@namsos.kommune.no

Søknadsfrist for opptak er 1. mars. Svar på søknaden sendes pr. mail, og kan forventes innen 15. april. Når du har registrert din søknad, får du tilsendt brukernavn og passord pr. post slik at du selv kan følge søknadsbehandlingen.

Priser

Friplass
Spørsmål vedrørende friplass/redusert betaling av barnehageplass rettes til NAV.

Saksbehandling

Saksbehandling

Tildeling av plass skjer i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Ved det årlige hovedopptaket varsles du skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret tilbys først søkere fra ventelisten plass. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som informeres om at plassen er tilbudt en annen.

Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet.

Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til klagenemnda i kommunen.

Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

Sønadsfrist

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Endring av plass for nytt barnehageår: 20. februar.

Alle søknader må fylles ut elektronisk via vår barnehageportal: Søknadsskjema

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Se vår barnehageportal med informasjon om alle barnehager, søknadsskjema og andre opplysninger.

Priser - barnehageplass

Relaterte emneord

Barn, barnehage, barnehageplass, barnepass, barnepark, foreldrebetaling, gratisplass, førskole
DebugView   v2