Startlån bolig

Kontaktinformasjon

Boligkontoret i Namsos
Adresse
: Abel Margrethe Meyers gate 10, 3 etasje
E-post: Boligkontor@mnsk.no
Telefonliste boligkontoret

Åpningstid: Mandag til torsdag kl 10.00 til 14.00

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skal du kjøpe bolig, men får ikke nok lån i banken til å finansiere kjøpet, kan du søke kommunen om startlån.

Du kan få startlån av kommunen for hele kjøpesummen eller som tilleggslån der lån i banken ikke er nok.

Du kan også få startlån for blant annet å: 

 • refinansiere dyrt lån slik at du kan bli boende i nåværende bolig
 • utbedre eller tilpasse nåværende bolig
 • bygge ny bolig

Er det barn i husstanden, eller sosiale eller helsemessige utfordringer, tar kommunen hensyn til dette i sin vurdering.

Vilkår

 • Du må ha hatt problemer med finansiering av selveid bolig over lengre tid, og kunne vise at problemene vil fortsette hvis du ikke får innvilget startlån.
 • Du må vise at du har spart det som er mulig innenfor dine økonomiske rammer.
 • Før du søker om startlån, må du først ha søkt om lån i bank eller annen privat låneinstitusjon.
 • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nok penger igjen til livsopphold. 
 • Boligen må være egnet for husstanden.
 • Boligen må ha en rimelig pris i forhold til prisnivået i området den ligger. 
 • Boligen må ligge i den kommunen du søker lån av.

Målgruppe

 • barnefamilier  
 • enslige forsørgere  
 • personer med nedsatt funksjonsevne 
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
 • økonomisk vanskeligstilte

Sjekk om du er i målgruppen (Husbanken)

Veiledning

Veiledning om nye elektronisk søknadsløsning for startlån og tilskudd
Etter 4. mai 2016 oppfordres alle til å bruke elektronisk søknadsskjema.
Ønsker du allikevel søknadsskjema i papirform tar du kontakt med Boligkontoret.

Informasjon om startlån

Vedlegg til søknad:

 • Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn seks måneder) 
 • Kopi av ligningsutskrift for de to siste år 
 • Finansieringsplan 
 • Dokumentasjon av eventuell egenkapital 
 • Arbeidsinntekt (lønnsslipp)  siste 2 måneder 
 • Trygdeytelser (giroblankett) 
 • Barnebidrag (giroblankett) 
 • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette) 
 • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån) 
 • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.) 
 • Separasjonspapirer/skifteavtale 
 • Dokumentasjon på finansiering fra privat bank med lånets størrelse, eventuelt begrunnet avslag.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Når søknaden er ferdig behandlet, mottar du et skriftlig svar i form av en forhåndsgodkjenning som tilsvarer et finansieringsbevis, eller et avslag.

Får du forhåndsgodkjenning, vil du bli innkalt til et møte med saksbehandler. I møtet vil du få råd og informasjon om hva som ligger til grunn for godkjenningen før du signerer lånedokumentene. Når alle nødvendige papirer er kontrollert og signert, vil lånebeløpet bli utbetalt.

Klage

Får du avslag på søknad om startlån eller er misfornøyd med lånebeløpet, kan du klage.  Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

boligfinansiering, lån, boliglån, etableringslån, boligkjøp, kreditt, bolig, boligrente, hjem, hus, huslån, husfinansiering, leilighet, etablering, finansiering, finansieringsinstitusjon, låneinstitusjon, utbedring, utbedringslån, økonomi, bank, banklån, enslig, funksjonsevne, funksjonsnedsettelse, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, flyktning, vanskeligstilt, husstand, arbeidsledig, arbeidsufør, trygdet, trygdemottaker, kronisk syk, betalingsevne, betalingsproblemer, kredittverdig, kreditor, gjeld, gjeldsslave, gjeldsoffer, konkurs, refinansiere, refinansiering
DebugView   v2