Støtteperson/støttekontakt

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Leder: Anneki Sørvig

Besøksadresse: Abel Meyers gate 10, 3.etg., Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Trenger du noen som kan delta på fritidsaktiviteter sammen med deg eller har du behov for å komme ut av en isolert tilværelse, kan du søke om støtteperson.

En støtteperson kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttepersonen møtes og hva dere gjør sammen.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • individuell støtteperson
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Det skal ikke betales egenandel for denne tjenesten.

Vilkår

Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støtteperson. Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støtteperson eller ev. andre tjenester.

Målgruppe

Barn, ungdom, voksne og familier som har behov for støtteperson på grunn av: 

  • funksjonshemming
  • alder
  • sosiale utfordringer

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Du kan kontakte Brukerkontoret for å få hjelp til å skrive søknaden.
Hvis en annen søker for deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Namsos kommune trenger flere støttekontakter. Du søker ved å fylle ut et registreringsskjema der du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.

Registreringsskjema finner du her: Registreringsskjema

Relaterte emneord

støttekontakt, fritidskontakt, avlastning, avlasting, støtte, kontakt, fritid, hjelp, samvær, aktivitet, omsorg
DebugView   v2