Avlastningsopphold på sykehjem

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Leder: Anneki Sørvig
Besøksadresse: Abel Meyers gate 10, 3.etg., Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Namsos helsehus

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste deg som har den daglige omsorgen. Du kan søke om avlastning for en begrenset periode dersom omsorgsoppgavene er særlig tyngende og avlastning er avgjørende for å kunne fortsette å gi omsorgen.

Formålet ved avlastningen er å:

  • hindre overbelastning hos deg som omsorgsyter
  • gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Vilkår

Omsorgsarbeidet du utfører må være særlig tyngende og du må ha et reelt behov for avlastning.

Målgruppe

Personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (Kommunens ansvar overfor pårørende)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 (Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver)

Veiledning

Brukerkontoret kan kontaktes for å få hjelp til å utforme søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Informasjon om Namsos helsehus

Saksbehandling

Saksbehandling

  • Søknaden behandles av inntaksutvalget. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.
  • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

sykehjem, sjukehjem, korttidsopphold, avlastning, avlastningsopphold, avlasting, avlastingsopphold, opphold, rehabilitering, omsorg, hjelp, avgrenset, ferie, fritid, hvile, rekreasjon, belastningsskade, overbelastning, pleietrengende, omsorgstrengende, omsorgsgiver, omsorgsyter, omsorgsarbeid, omsorgsarbeider, omsorgsoppgaver, pleiemottaker, omsorgsmottaker
DebugView   v2