Landbrukseiendom – deling eller endring

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
Telefon: 74 28 00 00
Besøksadresse: Servicebygget, Ranemsletta
Postadresse: Postboks 73/74, 7864 Overhalla
E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ønsker du å dele opp en eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må du først søke kommunen om godkjenning. Du må også søke godkjenning for endring av eiendommen, som for eksempel ved:

  • forpakting
  • tomtefeste og lignende leie

Dersom formålet med delingen eller endringen gjør det nødvendig med en omdisponering etter jordloven § 9, må du først søke kommunen om godkjenning av dette. Kommunen kan kreve omdisponering av landbrukseiendommen dersom du:

  • ønsker å ta i bruk dyrket jord til andre formål enn jordbruksproduksjon
  • skal ta i bruk dyrkbar jord slik at den i fremtiden ikke egner seg til jordbruksproduksjon

Vilkår

Kommunen kan godkjenne deling eller endring når den legger til rette for et funksjonelt og variert landbruk.

I sin vurdering legger kommunen bl.a. vekt på om delingen eller endringen fører til:

  • en driftsmessig god løsning 
  • drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Kommunen vurderer også om vern av arealressursene blir ivaretatt og kan legge vekt på andre hensyn ut fra formålet i jordloven.

Dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området, kan kommunen likevel godkjenne deling eller endring og sette hensynet til landbruket til side.

Målgruppe

Eier av landbrukseiendom

Veiledning

Søknad om deling av landbrukseiendom skal sendes til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av eiendommen, beliggenhet og formålet med fradelingen.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Landbrukseiendom, eiendom, kartforretning, tomt, oppmåling, tinglysing, tinglysning, grunneier, forpakting, odel, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grenser, tomtegrense, eiendomsgrense, tomtedeling, tomtefeste, skogbruk, jordbruk, landbruk, landbruksdrift, skogbruksdrift, jordbruksdrift, landbruksareal, skogbruksareal, jordbruksareal, kulturlandskap, grunnbok, matrikkel, jordlova, deling, omdisponering,
DebugView   v2