Sykehjem - korttidsopphold

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Leder: Anneki Sørvig

Besøksadresse: Abel Meyers gate 10
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem. Du kan få tilbud om:

  • døgnopphold (opphold dag og natt) 
  • dagopphold (opphold uten overnatting)
  • nattopphold (opphold med overnatting, men du er hjemme på dagtid)

Tidsbegrenset opphold kan for eksempel gis fordi tjenestemottakeren har behov for opptrening (rehabilitering) eller omfattende helsefaglig bistand for en periode.

For dag- eller nattopphold og tidsbegrenset opphold betales det egenandel, størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet.

Vilkår

Du kan ikke få dekket ditt behov for rehabilitering, habilitering eller utredning etter sykdom eller skade ved å bo hjemme.

Målgruppe

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode i form av:

  • rehabilitering og opptrening for å få tilbake funksjonsevne, 
  • habilitering og opptrening av funksjoner man ikke har hatt tidligere, eller
  • medisinsk utredning etter sykdom eller skade

Lover og forskrifter

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Brukerkontoret kan gi hjelp til å søke om korttidsopphold ved Namsos helsehus

Dersom det er en annen som søker for deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Saksbehandling

  • Søknaden behandles av Inntaksteamet. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.
  • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Sønadsfrist

Du kan søke hele året.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

sykehjem, sjukehjem, korttidsopphold, korttidsplass, sykehjemsplass, sjukehjemsplass, heldøgnsplass, avlastning, opphold, rehabilitering, omsorg, avgrenset, begrenset, døgn, dagopphold, dagpasient, nattopphold, habilitering, pleie, aldershjem, pleiehjem, institusjon, sykdom, skade, ulykke, opptrening, utredning, hvile, rekreasjon, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, tidsbegrenset, tidsavgrenset, funksjonsnedsettelse
DebugView   v2