Sykehjem - langtidsopphold

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Leder: Anneki Sørvig

Besøksadresse: Abel Meyers gate 10.
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvis du ikke får dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg hjemme, kan du søke om langtidsopphold på sykehjem. Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på sykehjemmet.

Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling. Du får også tilbud om aktiviteter tilpasset deg.

De som tildeles et langtidsopphold, skal betale en viss andel av sin inntekt (pensjon, renteinntekter og lignende). Det er ikke anledning til å kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling. Vederlagsforskriften regulerer størrelsen på betalingen.

Vilkår

Du kan få tildelt langtidsopphold på sykehjem når:

  • andre, alternative tjenester er vurdert eller prøvd ut, 
  • du er varig ute av stand til å ta vare på seg selv, og
  • du ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap

Målgruppe

Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg hjemme.

Lover og forskrifter

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Du kan kontakte brukerkontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på Namsos helsehus, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Saksbehandling

  • Søknaden behandles av inntaksteamet. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.
  • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Sønadsfrist

Du kan søke hele året.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

sykehjem, sjukehjem, langtidsopphold, langtidsplass, sykehjemsplass, sjukehjemsplass, heldøgnsplass, avlastning, opphold, rehabilitering, omsorg, habilitering, hvile, rekreasjon, pleie, aldershjem, pleiehjem, institusjon, sykdom, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, demens, funksjonsnedsettelse
DebugView   v2