Tilrettelagt transport (TT-kort)

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret
Telefon: 74 21 71 00
E-post:postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Søren R. Thornæs veg 11, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.  

Vilkår

Målgruppe

  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Forflytningshemmede
  • Kronisk syke eller skadde
  • Eldre

Nedre aldersgrense for å få TT-kort er normalt seks år.

Yngre funksjonshemmede (under 60 år), rullestolbrukere, blinde/svaksynte, psykisk utviklingshemmede og bevegelseshemmede.

 

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) - mer informasjon

Lover og forskrifter

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Informasjon og søknadsskjema

For å få hjelp med søknaden kan Brukerkontoret kontaktes. 

Hvis annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha ditt samtykke/fullmakt. 

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen/fylkeskommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen/fylkeskommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen/fylkeskommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Klager på vedtak rettes til kommunen, og behandles som klage på enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 28.

Sønadsfrist

Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist:            Tildeling:  

 15. november          1. januar  

 15. januar                 1. mars  

 15. mars                    1. mai    

 15. mai                      1. juli    

15. juli                        1. september   

15. september          1. november

 

Andre opplysninger

Relaterte emneord

tilrettelagt transport, TT, TT-kort, TT-tjeneste, transporttjeneste, funksjonshemmet, funksjonshemning, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, forflytningshemmet, forflytningshemning, forflytningshemming, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, handikap, handikapp, handicap, handikappet, handikapet, handicapet, syketransport, drosje, taxi, taksi, spesialdrosje, spesialtaxi, spesialtransport, rullestoltransport
DebugView   v2