Trygghetsalarm

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret

Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Leder: Anneki Sørvig

Besøksadresse: Abel Meyers gate 10
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Bor du alene og har behov for hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som du kan bære i et kjede rundt halsen.

Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk eller trenger akutt hjelp. Alarmen registreres av en vaktsentral som sender hjelp hjem til deg uansett når på døgnet du trenger det.

Vilkår

Når kommunen vurderer søknaden din, vil de se på om det foreligger:

  • sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp
  • reell fare for fall
  • problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Kommunen vil også vurdere om f.eks. mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet.

Målgruppe

Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:

  • er eldre og har nedsatt helse
  • er kronisk syk eller har funksjonsnedsettelser
  • bor alene og føler deg utrygg

Lover og forskrifter

Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Du kan kontakte Brukerkontoret for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm.

Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester finner du i vår skjemabank.


Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

trygghetsalarm, vaktsentral, alarm, eldre, gammel, funksjonshemmet, handikap, handikapp, handicap, trygghet, utrygg, trygg, hjelp, redd, alene
DebugView   v2