Musikk- og kulturskole

Kontaktinformasjon

Konstituert rektor: Lars Øivind Meland
Telefon: 74 21 75 00
Besøksadresse: Geilin 1
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333, Sentrum, 7801 Namsos
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Sentralbord: 74 21 71 00
Hjemmeside

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunens overordnede mål for kulturskolen er:

Namsos kommunale kulturskole skal være en sentral organisasjon i samfunnsutviklingen i kommunen og skal medvirke til at innbyggerne får mulighet til estetisk opplevelse og ferdighet.

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, musikk, drama og kunst og har også en egen elevbedrift. Kulturskolen samarbeider med frivillig kulturliv, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skolene i kommunen.

I den tiden du er elev hos oss ønsker vi å legge til rette for at du får:

·          -  en best mulig faglig og personlig utvikling

- en aktiv og meningsfylt fritid

- et grunnlag for varige aktivitets- og yrkesvalg innen de områdene vi gir tilbud i

- oppleve trivsel og mestring

Undervisningen foregår individuelt og i grupper med en tidsbruk som er tilpasset de ulike tilbudene. For å gi en mest mulig tilpasset undervisning, vil også undervisningslengde innen enkelte disipliner kunne variere noe etter alder.

Vilkår

- Påmeldingen er bindende

- Dersom plassen ønskes oppsagt, må dette gjøres skriftlig (eget skjema) i løpet av året. Oppsigelse av elevplass før 15. august gir betalingsfritak påfølgende vårsemester

- Elevpenger betales 2 ganger i året og refunderes ikke dersom eleven slutter i løpet av året. Kulturskolen kan tilby flytting til annen disiplin dersom det finnes ledig kapasitet

- For lengre tids sykdom (mer enn 5 uker) og ved flytting fra bosted, kan elevpengene reduseres i samsvar med den periode eleven ikke har mottatt undervisning. Forutsetningen for en slik reduksjon er at kulturskolen informeres så raskt som mulig

- Elevplassen skal bekreftes for hvert skoleår, gjennom re-registrering

- Det kan innvilges permisjon etter søknad

- Elevpengene fastsettes av kommunestyret

Priser - Namsos kommunale kulturskole

- Det gis 50 % søskenmoderasjon på ett tilbud (det rimeligste).

- Elever på blås og stryk kan låne instrumenter i kulturskolen. Reparasjon av skade ut over vanlig bruk belastes låntaker

- Undervisningen følger den kommunale skoleruta dersom annen orientering ikke er gitt

Målgruppe

Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge til og med det semesteret de fyller 20 år – bosatt i Namsos kommune. Elever fra andre kommuner kan få plass når bostedskommunen dekker kostnaden (musikk), og/eller ved ledig kapasitet på gruppetilbud (kunst, dans, drama).

Kulturskolen driver fritidsklubben Gromus for ungdom og voksne med behov for spesiell tilrettelegging.

Skolen har også et profesjonelt teater, Teater NonStop, med 15 utviklingshemmede skuespillere.

Eventuelle tilbud til voksne offentliggjøres med egen utlysning og til egne priser.

Lover og forskrifter

Opplæringsloven § 13-6 (Musikk- og kulturskoletilbud)

Veiledning

Nye elever kan melde seg på her: https://NONAMSOS.speedadmin.dk/tilmelding

NB! Elever som som har vært elev ved kulturskolen tidligere men IKKE inneværende skoleår: Ta kontakt for passord!

Ta gjerne kontakt på telefon 74 21 75 00 eller mail kulturskolen@namsos.kommune.no dersom du har spørsmål.

Saksbehandling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt får du en bekreftelse. Rektor ved musikk- og kulturskolen er ansvarlig for opptaket.  Elever som ikke blir tildelt plass ved semesterets oppstart, blir satt på venteliste og trenger ikke å søke på nytt inneværende skoleår.

Sønadsfrist

15. mai

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Hva brukerne av kulturskolen kan forvente:

- Faglig dyktige, godt forberedte og engasjerte lærere. En undervisning tilpasset hver enkelt elev.

- Deltakelse i prosjekter og tilbud om å delta på konserter, forestillinger og utstillinger.

- At kulturskolen forsøker så langt det lar seg gjøre å skaffe vikar ved faglærers fravær. Dersom dette ikke er mulig skal elev/foresatt orienteres.

 - Avlyst undervisningstime mer enn 2 ganger i semesteret gir grunnlag for refusjon av elevpenger/ekstraundervisning.

Kulturskolen forventer at eleven:

- Møter presis og forberedt til undervisningen og har med nødvendig utstyr.

- Setter av tid til å være med på kulturskolens arrangementer som kommer i tillegg til den ukentlige undervisningen.

- Gir beskjed ved sykdom eller om det er andre årsaker til at det ikke er mulig å møte til time. (Forsømte timer refunderes ikke. Gjentatt fravær uten melding kan føre til utelukkelse).

- Opptrer høflig, er positiv og viser respekt for medelever og skolens ansatte.

- Sammen med foreldrene setter seg inn i informasjon som blir gitt.

Kulturskolen forventer at foresatte:

- Oppmuntrer og støtter barna - og legger til rette for hjemmeøving.

- Tar kontakt med faglærer for å avklare spørsmål, innspill som omhandler undervisningsopplegget - eller melde fra om behov for spesiell oppfølging.

- Melder ifra i god tid dersom eleven skal være borte fra undervisning.

 

Vi ønsker at du skal bli en fornøyd bruker av Namsos kommunale kulturskole!

Relaterte emneord

Kultur, musikk, skole, kulturskole, musikkskole, fritid, barn, ungdom, instrument, spille, dans, male, tegne, sang, teater, film, ballett, kor, korps, leikarring, verksted, orkester, revy, rock, drama
DebugView   v2