Omsorgsbolig

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret
Telefon:
74 21 71 00
E-post:postmottak@namsos.kommune.no

Leder: Anneki Sørvig

Besøksadresse: Abel Meyers gate 10, 3. et.
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og eventuelle hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Vilkår

- Søkere må bo eller oppholde seg i kommunen.

- Søkere må være uten egnet bolig, og/ eller uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig selv.

- For søkere til bolig i bo- og servicesenter må vedkommende ha et behov for heldøgns omsorgstjenester

Målgruppe

Innbyggere i Namsos kommune som har behov for tilrettelagt bolig

Lover og forskrifter

Veiledning

For å få hjelp til søknaden kan du kontakte Brukerkontoret.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt / samtykke.

Søknadsskjema finner du i vår skjemabank under punktet Helse- og omsorg:
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Saksbehandling

Namsos kommune har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av kommunale boliger.

Utdrag fra retningslinjene;

- Brukerkontoret utreder saken, og kartlegger hjelpebehov, herunder behov for tjenester og eventuelle hjelpemidler.

- Kommunens boligtildelingsteam, bestående av representanter fra hjemmetjenestene, NAV og Brukerkontor,  behandler alle boligsøknadene.  

- Unntak er søknad til omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester ( bo- og servicesenter). Disse boligene tildeles i kommunens Inntaksutvalg, bestående av representanter fra hjemmetjenestene og Brukerkontoret.  

- Brukerkontoret sender ut tilbud om bolig, evt. avslag eller at søker er satt på venteliste.

- Eiendomsavdelingen skriver husleiekontrakt.

 

Klage

- Klageadgang reguleres i Forvaltningslovens kapittel VI.

- Klagefrist er  tre uker fra vedtaket ble mottatt.

- Klagen sendes den instansen som har gjort vedtaket (Brukerkontoret)
  Namsos kommune, Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos

- Kommunen / NAV kan være behjelpelig med å skrive klagen.

- Klageinstans er kommunens klageutvalg. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Sønadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Omsorgsbolig, omsorg, omsorgstjenester, bolig, tilrettelagt, bevegelseshemmede, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, beboer, pasient, omsorgsleilighet, hjemmetjeneste, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, pleie, eldre, funksjonshemmet, psykiatri, sosialtjeneste, husleie, sykdom, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, skade, ulykke, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, funksjonsnedsettelse, livsløpsstandard, universell utforming, universelt utformet, rullestol, rullator, rullestoltilpasset
DebugView   v2