Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 74 21 71 00

Saksbehandler: 
Tine Nermark Johnsen

Besøksadresse: Abel Margrethe Meyers gt 12, Namsos samfunnshus
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis.

Faksimile av parkeringskort for forflytningshemmede

At kortet er personlig, betyr at tillatelsen er gitt til deg og ikke til et bestemt kjøretøy. Du trenger dermed ikke kjøre selv for å få parkeringskort.
 
Når kortet er plassert med forsiden godt synlig bak frontruten, har du rett til å:

  • parkere på plasser reservert for forflytningshemmede som er merket med handicap-symbol eller skilt,
  • parkere på kommunal parkeringsplass uten å betale avgift,
  • parkere inntil dobbelt så lenge på parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover. Dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
  • parkere på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringskortet gjelder i hele Norge. Det gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Vilkår

Behovet for parkeringslettelse må være knyttet til bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Du må legge fram legeattest for å komme inn under denne ordningen. Legen må beskrive forflytningsevnen din og om du bruker hjelpemidler.

Målgruppe

Fører eller passasjer av motorvogn som bare kan bevege seg en begrenset strekning. Også andre forhold kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildør helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

Lover og forskrifter

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Veiledning

Kommunen v/Servicetorget kan kontaktes for hjelp til å søke om parkeringstillatelse.

Søknadsskjema

Du må sende/levere legeerklæring og bilde.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil foreta en totalvurdering av din situasjon og behovet for parkeringslettelse. Det vil bl.a. bli vurdert om behovet ditt kan løses på en annen måte enn ved tildeling av parkeringstillatelse.

Klage

 

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Klagen sendes til Servicetorget. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Utvalg for klagesaker som er klageinstans for avslag på søknad om parkeringstillatelse.

 

Andre opplysninger

Relaterte emneord

parkering, bil, tillatelse, forflytningshemmet, funksjonshemmet, løyve, passasjer, bilfører, moped, motorsykkel, kjøretøy, parkeringsbevis, parkeringskort, handicapparkering, hc-parkering
DebugView   v2