Permisjon fra grunnskolen

Kontaktinformasjon

Kontakt egen skole i kommunen.

Oversikt og adresseinformasjon over grunnskolene i Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Trenger du fri fra skolen for å dra på ferie, delta på idretts- eller kulturarrangement, feire en religiøs høytid eller lignende, må du søke skolen om permisjon. Skolen kan gi deg permisjon i inntil to uker.

Opplæringsloven beskriver to permisjonstilfeller:

  1. Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig. 
  2. Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

Vilkår

Skolen vil vurdere begrunnelsene for permisjonssøknaden og om permisjonen er forsvarlig. For at eleven kan følge med i den ordinære undervisninga etter endt permisjon, må foreldrene sørge for nødvendig undervisning når eleven har permisjon. Skolen vil normalt kunne utarbeide en ukeplan som eleven kan følge. 

Loven tillater ikke å gi permisjon for mer enn to uker om gangen.  Dersom permisjonen går ut over to uker, kan eleven bli utskrevet fra skolen. Foreldrene er ansvarlig for at eleven får undervisning i henhold til Opplæringsloven, § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen
  • Foresatte til elever i grunnskolen

Lover og forskrifter

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)

Veiledning

Du kan kontakte skolen for å få veiledning om og hjelp til å søke om permisjon.

Saksbehandling

Saksbehandling

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Skolen vurderer om du har god nok grunn til å få permisjon og om permisjonen er forsvarlig. Mener skolen at permisjonen vil virke negativt på din faglige utvikling, kan du få kortere permisjon enn du søkte om eller bli nektet permisjon.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Skolen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Sønadsfrist

Du må søke i god tid slik at skolen rekker å behandle søknaden din. Søknader behandles fortløpende gjennom skoleåret.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

grunnskole, barn, skole, permisjon, undervisning, opplæring, fritak, elev, fri, høytid, feriereise
DebugView   v2