Ergoterapi

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten

Leder: Brit Marie Skage

Telefon: 74 21 71 00

E-postpostmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Prestegårdsstien 4, 1. etasje, 7800 Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Åpningstider: Alle hverdager kl. 0800-1515.


Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere optimalt i hverdagen når du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet og innebærer blant annet:

  • trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter 
  • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
  • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler 
  • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
  • veiledning, informasjon og undervisning 
  • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Ergoterapitjenesten disponerer kontor, samtale-/ treningsrom, samt tilgang på treningskjøkken.

 

Arbeidsområder:

  • Forebyggende/helsefremmende arbeid
  • Barne- og ungdomsergoterapi 0-20 år
  • Habilitering voksne, 20 år og oppover
  • Rehabilitering voksne 20 år og oppover

 Sentrale arbeidsområder:

     Hjemmebesøk med vurdering/kartlegging

     Boligsaker, veiledning/tilrettelegging/ombygging

     Bilsaker , vurdering/kartlegging/rapport

     ADL – trening, trening av dagligdagse gjøremål

     Sanseintegrasjons - stimulering

     Skole/ arbeidsplass - tilrettelegging

     Annen tilrettelegging for aktivitet og deltakelse

 

Priser: Følger takstplakakten for fysioterapeuter

          Uteblivelse fra time belastes med kr 243,-

Vilkår

Ergoterapeut vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.

Målgruppe

Personer som har problemer med å klare daglige gjøremål, eller står i fare for å få problemer på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Lover og forskrifter

Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten utfyller fysioterapi og andre tjenester som ytes med rehabiliteringsformål.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Forskrift for sykehjem m.v. § 2-1

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Veiledning

Brukerkontoret kan gi veiledning om å søke om ergoterapi.

Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Henvendelse til ergoterapeut kan være både skriftlig og muntlig, fra bruker selv eller samarbeidspartnere.

Mer informasjon og kontaktinformasjon til ansatte

Saksbehandling

Saksbehandling

Ergoterapeutene har plikt til å behandle saken så snart som mulig.

Det er ulik prioritering ut fra en behovsvurdering.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Sønadsfrist

Skjema: henvisningsskjema finner du i skjemabanken vår.

Søknadene behandles fortløpende.

 

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Ergoterapi, ergoterapeut, sykdom, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, skade, tilpasning, aktiviteter, tekniske hjelpemidler, fungering, veiledning, informasjon, tilrettelegging, boligplanlegging, arbeidsplass, arbeidsvaner, fysioterapi, omsorg, hjelpemiddel, hjelpemidler
DebugView   v2