Bostøtte

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Adresse: Abel Margrethe Meyers gate 10, 3 etasje
E-post: Boligkontor@mnsk.no
Telefonliste ansatte

Åpningstid: Mandag til torsdag kl 10.00 til 14.00

Send sikker digital post til kommunen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke kommunen om bostøtte. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.

Kommunen og Husbanken samarbeider om bostøtteordningen. Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, mens det er Husbanken som tar den endelige avgjørelsen.

Vilkår

 • Boligen må være en selvstendig bolig, dvs. en bolig med egen inngang som har eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.
 • Bor du i bofellesskap kan du få bostøtte av helse- eller sosialfaglige grunner. Du kan også få bostøtte om du bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen.

Målgruppe

Alle som er over 18 år, bortsett fra studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste, kan søke bostøtte. Du kan også søke hvis du er:

 • under 18 år og har egne barn
 • student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • er student med barn
 • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
 • er forelder til en hjemmeboende student
 • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme

Lover og forskrifter

Veiledning

Det er enkelt å søke om bostøtte. Det er månedlige vedtak. Får du positivt vedtak, overføres søknaden din automatisk til neste måned. 

Trenger du hjelp? ta kontakt med Boligkontoret i Namsos.

Informasjon om bostøtteordningen

Saksbehandling

Saksbehandling

Har du fått bostøtte, kan kommunen og Husbanken når som helst kontrollere at du og eventuelt andre i husstanden fortsatt oppfyller vilkårene. De kan bl.a. innhente informasjon fra:

 • offentlig foretak
 • låneforetak
 • postoperatører
 • utleiere
 • borettslag
 • eierseksjonssameie

Kommunen og Husbanken kan innhente slik informasjon uten først å få samtykke fra deg eller andre i husstanden.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen Husbanken har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok svaret. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til kommunen. De sender klagen videre til Husbanken for behandling. Husbanken går igjennom søknaden din på nytt og sender svaret direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.

Hvis du ikke får medhold i klagen din, kan du be kommunen om at den blir behandlet av den uavhengige klagenemnda som er oppnevnt av departementet. Du må gjerne komme med nye opplysninger i saken.

Du kan lese mer om hvordan du klager på Husbankens nettsider.

Sønadsfrist

Den 25. i hver måned.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

 

 

Relaterte emneord

Bostøtte, bolig, boligtilskudd, tilskudd, botilskudd, husbanken, boutgifter, boligutgifter, trygd, barnefamilie, flyktninger, trygdet, vanskeligstilt, støtteordning, sosialhjelp, gjeldsrådgivning, bostønad, stønad, husleie

 

DebugView   v2