Fysioterapi

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Prestegårdsstien 4 (Bjørum), 1. etasje, venterom i foajeen.
Leder: Brit Marie Skage
Tlf. fysio- og ergoterapitjenesten, 970 04 598
Sentralbord:  74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Private fysioterapeuter har egne adresser - adresseliste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tjenesten er underlagt kommunens helse- og omsorgssjef, og består av ;

Fem fastlønnede fysioterapeuter.

Tre 100% stillinger.

En stilling for psykisk helsearbeid voksne i 60%.

En stilling for psykisk helsearbeid barn og unge i 40%.
En turnuskandidat i 100% stilling, 6 mnd. varighet hver periode.

Fysioterapitjenesten disponerer 4 behandlingsrom, ett barnerom, en treningssal, samt kontorlokaler.

Arbeidsområder:

·      Individuell fysioterapi:

o     Barne- og ungdomsfysioterapi 0-20 år

o     Habilitering voksne 20 år og oppover

o     Rehabilitering voksne 20 år og oppover

o     Kurativ virksomhet alle aldersgrupper

·      Gruppebehandling fysioterapi:

o     Forebyggende virksomhet barn og unge 0-20 år

o     Forebyggende virksomhet voksne 20 år og oppover

 

Aktuelle pasienter kan ta direkte kontakt med oss, og trenger ikke henvises fra lege. Rekvisisjon er nødvendig ved honorartakst, denne må da stemples og godkjennes av NAV trygd.

 

Priser: Følger takstplakat for fysioterapeuter

         Uteblivelse fra avtale belastes med kr 243,-


Henvisning til fysio-/ergoterapi

Henvisning til ergoterapi voksne

Vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste, lege eller kiropraktor vil undersøke deg og vurdere om du skal henvises til fysioterapi.

Målgruppe

 Alle personer som står i fare for, eller har opplevd redusert funksjonsnivå både psykisk, fysisk og sosialt kan i prinsippet vurderes av fysioterapeut.

 

Veiledning

Henvisningsskjema finner du i skjemabanken vår.

Saksbehandling

Saksbehandling

Alle som er henvist til fysioterapeut blir satt på venteliste og behandles fortløpende.

Enkelte diagnoser blir prioritert og tatt utenom ventelisten. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til fysioterapitjenesten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Fysioterapi, fysioterapeut, manuell terapi, manuell terapeut, manuellterapeut, manuellterapi, hjelpemidler, hjelpemiddel, helsetjenester, behandling, skade, operasjon, helse, terapi, sykdom, skade, yrkesskade, yrkesbelastning, belastningsskade, ufør, uførhet, funksjon, utredning, motorisk, rehabilitering, fysikalsk, kols, slag, barn, eldre, svangerskap, undersøkelse, massasje, motorikk, funksjonsnivå, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, handicap, handicappet, handikap, handikappet, bevegelseshemmet
DebugView   v2