Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Kontaktinformasjon

Helsestasjon

Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 4
Postadresse: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 948 03 003
E-post: helsestasjon@namsos.kommune.no

 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du har rett til nødvendige helsetjenester når du oppholder deg midlertidig i kommunen og er:

 • flyktning
 • asylsøker
 • gjenforent med familie

Du har rett til både fysisk og psykisk hjelp fra den kommunale primærhelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenestene.

Barn under 18 år som oppholder seg i Norge har også rett til omsorgstjenester fra kommune, som f.eks. støttekontakt og ulike hjemmetjenester.

Vilkår

Er du over 18 år og har fått avslag på søknad om opphold i Norge, har du kun rett til øyeblikkelig og helt nødvendig helsehjelp.

Er du under 18 år er det ikke et krav at du har lovlig opphold for å få helsehjelp.

Målgruppe

Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

Kommunen skal gi deg spesiell oppmerksomhet og oppfølging dersom du:

 • er fra et område med høy forekomst av smittsomme sykdommer 
 • har vært utsatt for tortur eller andre alvorlige traumer 
 • er enslig uten familienettverk 
 • er barn eller ungdom og har kommet til Norge alene
 • er gravid
 • er enslig forsørger
 • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
 • har blitt kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
 • sliter med eller har tegn på psykiske problemer
 • har rusproblemer

Lover og forskrifter

Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. (Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Kommunen skal sørge for at du får tilbud om de helsetjenestene du har rett til og du trenger derfor ikke søke.

Saksbehandling

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til tjenesteyter. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Flyktning, asylsøker, asylant, asyl, asylmottak, transittmottak, mottak, helsetilbud, helsehjelp, helsetjenester, omsorgstjenester, somatisk, psykisk, rusmiddel, familiegjenforening, familiegjenforent, traume, traumatisert, krigstraume, posttraumatisk stress, PTSD, stresslidelse, infeksjonssykdom, mindreårig, kjønnslemlestelse, kjønnslemlesting, voldtekt, tortur, torturert, torturoffer
DebugView   v2