Forskuddsskatt (næringsinntekt for enkeltperson)

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Skatteoppkreveren

E-post:
 skatteoppkreveren@midtre-namdal.no
Telefon: 74 21 71 00

Kontaktperson: Mona Reppen Ellerås
E-post: mona-r.elleras@midtre-namdal.no

Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 7, 5.etg.
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Driver du et enkeltpersonforetak eller er eier (deltaker) i et ansvarlig selskap (ANS), skal du betale skatt av det virksomheten tjener. Skatten betales forskuddsvis til skatteoppkreveren i kommunen fire ganger i året. Størrelsen på forskuddsskatten fastsettes av Skatteetaten og er beregnet ut i fra virksomhetens overskudd forrige år.

Skatteoppkreveren vil sende deg innbetalingsblanketter for betaling av forskuddsskatten. Er du nyetablert, må du melde fra til Skatteetaten om virksomheten din slik at du kan få tilsendt innbetalingsblankettene. Dette gjør du ved å endre skattekortet ditt og oppgi hvor stort overskudd (eller underskudd) du forventer det første året.

Vilkår

Dersom du ikke betaler en termin av forskuddsskatten innen fristen, kan kommunen kreve at du betaler inn forskuddsskatten for hele året. Du vil motta et varsel om tvangsinnkreving av utestående beløp. Det vil påløpe forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer.

Betaler du en ubetalt termin så fort som mulig, unngår du tvangsinnkreving av forskuddsskatten for hele året. Du unngår også betalingsanmerkning og kan betale de senere terminene til vanlig forfall.

Målgruppe

  • Personer som driver enkeltpersonforetak
  • Personer som er eier (deltaker) i ansvarlig selskap

Lover og forskrifter

Skattebetalingsloven kap. 6 (Forskuddsskatt - personlige og upersonlige skatteytere)

Skattebetalingsforskriften del II (Forskudd på skatt og avregning)

Veiledning

Forskuddsskatten forfaller til betaling fire ganger i året:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Skatteoppkreveren sender deg innbetalingsblanketter før hvert forfall med konto- og KID-nummer.

Skjer det endringer som påvirker virksomhetens inntekt, kan du endre skattekortet.

Saksbehandling

Andre opplysninger

Relaterte emneord

skatt, beskatning, skattekort, skattetrekk, forskuddstrekk, forskuddsskatt, forhåndstrekk, forhåndsskatt, inntektsskatt, inntektsoppgave, skatteprosent, trekkprosent, prosenttrekk, skattetabell, trekktabell, tabelltrekk, skattetermin, betalingstermin, honorar, provisjon, Altinn, skatteetaten, naturalytelse, godtgjøring, godtgjørelse, utgifter, arbeid, oppdrag, skatteoppkrever, skatteinnkrever, skattefut, kommunekasserer, kemner, skattefogd, skattekontor, trekkoppgave, skatteoppgjør, ligning, selvangivelse, skattemelding, næringsrapport, næringsoppgave
DebugView   v2