Farlig avfall

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om miljøfarlig avfall, ta kontakt med:
Veglo Miljøservice, tlf 74 82 95 10, 
Børstad Transport, tlf 74 83 40 00, 
Stormyra tlf 72 28 09 90 eller
Retura NT tlf 74 28 17 70 (næring).

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre forurensning eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
 • Maling, lim, lakk og løsemidler
 • Spraybokser som inneholder farlige stoffer
 • Oppladbare batterier
 • Elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall)
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • Asbestholdige materialer 
 • Impregnert trevirke

Kommunen har ansvar for å gi deg et tilbud om levering av farlig avfall. Tilbudet kan bestå av betjente mottak, miljøstasjoner, miljøbuss eller henteordninger. For enkelte avfallstyper finnes det egne returordninger som legger til rette for innsamling, forsvarlig behandling og gjenvinning av avfallet.

Vilkår

Kommunen plikter å ta imot:

 • inntil 1000 kg farlig avfall per år per husholdning eller virksomhet
 • inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per husholdning eller virksomhet

Målgruppe

 • Husholdninger
 • Mindre virksomheter

Lover og forskrifter

Avfallsforskriften kap. 11 (Farlig avfall)

Veiledning

Kontakt kommunen for å få vite hvor du kan levere det farlige avfallet ditt. Når du leverer avfallet, må det tydelig framgå hvilken type farlig avfall det gjelder.

I MNA-området har vi etablert gode muligheter for å bli kvitt farlig avfall på en enkel og forsvarlig måte.

Farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjon eller avfallsmottak. I tillegg kjøres det en årlig aksjonsrunde i alle kommuner.

Det er kostnadsfritt å levere for husholdningene.

Håndbok "Farlig avfall og EE-avfall"

Saksbehandling

Andre opplysninger

Relaterte emneord

søppel, boss, skrot, gjenbruk, gjenvinning, renovasjon, renovering, avfall, spesialavfall, miljøsanering, miljøstasjon, miljøvennlig, resirkulering, resirkulere, retur, returordning, avfallshåndtering, rehabilitering, bygging, riving, ombygging
DebugView   v2