BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret

Leder: Anneki M. Sørvig

Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Søren R. Thornæs veg 11, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en alternativ organisering av praktisk bistand og personlig assistanse. Målet med brukerstyrt personlig assistanse er å bidra til at mennesker med funksjonshemming får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. Innenfor de tidsrammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) hva assistenten(e) skal gjøre, og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Betalingssatser

Vilkår

Behovet for brukerstyrt personlig assistanse må være langvarig og stort. Med "langvarig og stort behov" menes at du trenger assistanse i minst to år fremover og med minst 32 timer per uke.

Er behovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du også rett til å få brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Har du behov for at mer enn én person til stede, eller tjenester på natten, kan du bare få brukerstyrt personlig assistanse dersom du har kontinuerlig behov for slike tjenester.

Jeg fyller ikke rettigheten, kan jeg fortsatt få BPA?

Hvis du ikke fyller rettigheten til å få BPA kan du likevel få det dersom kommunen vurderer at det er mest hensiktsmessig. Kommunen vil da legge vekt på om BPA vil gi deg mulighet til studier, arbeidsdeltakelse og lignende og om det kan bidra vesentlig til livskvaliteten din.

Målgruppe

  • Personer under 67 år med nedsatt funksjonsevne og et sammensatt og omfattende behov for tjenester. Personen må selv (ev. med noe hjelp) kunne være arbeidsleder for assistenten(e).
  • Familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester), se nr. 6, bokstav b

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 (Brukerstyrt personlig assistanse)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d (Rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Du kan kontakte Brukerkontoret eller Servicekontoret for å få hjelp til søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjemaet finner du i vår skjemabank under Helse- og omsorg:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Ønsker og behov kartlegges før kommunen beslutter om du får slik assistanse eller ikke. Får du ikke det du har søkt om, skal kommunen gi deg en begrunnelse.

Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

  • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
  • Klagen sendes til Namsos kommune, Brukerkontoret, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
  • I klagen skal det angi hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil hjelpe til med å skrive klagen.
  • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
  • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Sønadsfrist

Det blir avtalt hjemmebesøk innen 3 uker etter at vi har mottatt søknaden.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

 

BPA-portalen er et nettsted for personer med nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerutstyr og personlig assistanse i eller utenfor hjemmet.

På BPA-Portalen vil du finne nyttig informasjon, relevante lenker, aktuelle nyheter og forhåpentligvis mange engasjerte og interessante mennesker med tilknytning til BPA.

 

 

 

Relaterte emneord

Personlig assistent, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, støtte, BPA, helse, omsorg
DebugView   v2