Fastsatte forfallsdatoer

Kommunale eiendomsavgifter: 20.03, 20.06, 20.10.

Husleier, barnehage, SFO, bo- og velferdssenter: 20. i hver måned

Praktisk bistand, hjelp i hjemmet:20.02., 20.04., 20.06., 20.08., 20.10., 20.12.

Grunnleier Namsos kommune: 20.09.

Grunnleier Fossbrenna og Lauvhammeren: 20.01.

Parkering: Innen 3 uker fra forseelsen

Andre betalinger:Etter anvisning på faktura

Har du betalingsvansker?

Har du betalingsvansker, ta snarest kontakt med regnskapsavdelingen, tlf. 94 85 68 88

E-post:  innfordring@mnsk.no

I fellesskap finner vi en løsning!

Purringer, tvangssalg, tvangsinnfordring

  • Ved 1. gangs purring og inkassovarsel på ubetalte fakturaer, påløper purregebyr på kr  70,- for hver purring.
  • Ved betalingsoppfordring påløper kr 210,-.
  • Når det gjelder parkering er tilleggsgebyret 50 % av opprinnelig ilagt gebyr.
    Inndrivelse av parkeringsgebyr er satt bort til et eksternt innfordringsselskap.
  • Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter med til en hver tid gjeldende rentesats, som tillegges neste faktura.
  • Ved ubetalte eiendomsavgifter og grunnleier, samt parkeringsbøter har kommunen såkalt legalpant i eiendommen/bilen.
    Dette betyr at ubetalte krav kan dekkes gjennom tvangssalg av eiendommen/bilen uten tinglysing av kravet. Betydelige gebyrer påløper.
  • Andre kommunale krav som ikke blir betalt, blir det tatt utleggsforretning i, for deretter å bli gjenstand for trekk i lønn, trygd eller andre formuesgjenstander.