KomRev Trøndelag IKS ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner i Nord-Trøndelag (av fylkets 24 kommuner) og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag. Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester.

 
Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.
 
På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.