Tildeling av tjenesten

 

Tildeling av institusjons-/sykehjemsplasser i Namsos kommune er delegert Brukerkontoret. Inntaksteamet er tverrfaglig sammensatt av lege, sykepleiere og fysioterapeut.
 
Hvem tildeles tjenesten?
Det blir før tildeling av tjenesten foretatt totalvurdering av brukerens funksjonsnivå, medisinsk tilstand, pleiemessige og ernæringsmessige forhold, psykiske tilstand samt sosialt nettverk.

Faktorer som vektlegges

 • Demensproblematikk
 • Behov for tilsyn 24 timer i døgnet
 • Behov for tilsyn og pleie av personer med helse- og sosialfaglig kompetanse
 • Behov for medisinsk kompetanse
 • Opptrening

Hva skal tjenesten omfatte?

 • Motivere til egenomsorg
 • Gi hjelp til personlig hygiene
 • Gi hjelp til riktig ernæring
 • Gi tilsyn, observasjon og vurdering av dine hjelpebehov, både fysisk og psykisk
 • I samarbeid med pasient og pårørende skal det utarbeides et mål for oppholdet som evalueres underveis
 • Gi medisinsk behandling
 • Gi behandlende sykepleie/vernepleie
 • Gi terminal pleie, dvs. pleie av døende
 • Gi råd og veiledning i dagliglivets gjøremål
 • Tilsynslegeordning
Institusjonen - sykehjemmet samarbeider tverrfaglig med ulike instanser
Disse er: kreftsykepleier, aktivitørtjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, logoped, tannlege, hjelpemiddelsentralen, trygdekontoret, hjemmetjenesten, primærlege og sykehus.

Dagtilbud

Namsos helsehus har dagtilbud for eldre

Tilbudet gis til forskjellige brukergrupper, og gis på bakgrunn av en vurdering av behov.
 

Hvem kan søke på tilbudet?

Hjemmeboende som har behov for å komme seg ut til et tilrettelagt dagtilbud.
 
Hvordan søker du?
Tjenesten søkes via Brukerkontoret.
Tlf 74 21 71 00
 

Hva kan vi tilby?

 • Vi kan tilby kommunal transport som henter deg, og bringer deg hjem igjen.
 • Formiddagskaffe
 • Middag
 • Trivselstiltak ut fra hver enkelt sine ønsker og behov, for eksempel:
  • Avislesing, turgåing, sang, trim, baking, vaffelsteking, hobbyaktiviteter, spill, tilrettelegging av måltid(dekke bord), sansehage.
Åpningstid
Namsos helsehus tirsdag kl.10.00 - ca kl 15.00
 

Hvordan få tjenesten?

 • Skriftlig søknad sendes til Brukerkontoret i Namsos kommune, eller ved muntlig henvendelse. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden og ha gitt fullmakt (informert samtykke)
 • Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden
 • Dersom du får tildelt plass, vil det i det skriftlige vedtaket stå om du har fått tildelt korttidsopphold, rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold, vurderingsopphold eller langtidsopphold
 • Det vil også stå dato og eventuell tidsbegrensning på oppholdet
For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det:
 • At det foreligger nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov
 • At ansatte, bruker og pårørende møtes med gjensidig respekt og tillit
 • At pasient og pårørende møter på innkomstmøte og videre samarbeidsmøter
   

Søknaden sendes: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Hva inneholder tilbudet?

Korttidsopphold:
Det er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

 • Døgnopphold (minst 24 timer)
 • Dagopphold
 • Nattopphold

Målgruppe: Personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.

Langtidsopphold
Tjenesten gjelder fast plass på sykehjem.


Målgruppe: De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Egenbetaling
Korttidsopphold i institusjon: Inntil 60 kalenderdøgn i året - kr 147,- per døgn
Langtidsopphold i institusjon: Prisen blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold. Les mer om dette her. Dette er regulert i Forskrift om egenandel for opphold i institusjon.

Lovgrunnlag

Institusjonsplass tildeles etter

Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Klagen sendes Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
 
Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag