Kontaktinformasjon

Leder, Kommunalteknikk og eiendom: Nils Hallvard Brørs
Parkeringsformann: Gunnar Tronslien
Besøksadresse: Carl Gulbransons gt 7, 5.etg.
Postadresse: Pb 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Parkeringsplasser i Namsos

I Namsos sentrum er det parkeringssone med maks parkeringstid på to timer mellom kl 08:00 og 16:00 på hverdager, og mellom 08:00 og 14:00 på lørdager. Dette skiltes som en sone for sentrum med skilt 376. Det skal være et soneskilt ved alle innkjøringsveger til midtbyen.

I Namsos er det avgiftsparkering på følgende parkeringsplasser:

 • Samfunnshuset
 • Postgården (Carl Gulbransons gt 4)
 • Plass bak L.Johansen
 • Forsikringsgården (CG 7)
 • Sykehuset Namsos (privatrettslig regulert)

Avgiftsfri parkering:

 • Shell Østre
 • Tomta etter gamle brannstasjon/teknisk
 • Gamle drosjeplass

I parkeringsregisteret hos Statens vegvesen finner du kart og informasjon om parkeringsplassene.

Parkeringsregler og bestemmelser

I Namsos har politiet skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt og avgjør hvilke skilt som skal benyttes hvor.

Hva betyr skiltene?

Se Skiltforskriften (Lovdata). Her finnes informasjon om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger.

Hvem har ansvar for skiltene?

Vi har ansvar for vedlikehold av skilt på kommunale veier i Namsos. Statens vegvesen har ansvaret for riksveger.

Lover og forskrifter:

Betal parkeringene dine med et tastetrykk!

Easypark logoMed EasyPark kan du starte, stoppe og forlenge parkeringer med EasyPark-appen eller ved å ringe telefonsvartjenesten. 

Du er sent ute, har ikke mynter, p-automaten er ødelagt og tar ikke kredittkort, eller du vet rett og slett ikke hvor lenge du trenger å parkere.

Å betale for parkering er ofte et stressmoment de fleste av oss kunne tenke oss å slippe. Med EasyPark trenger du ikke å tenke på alt dette, du starter simpelthen bare parkeringen via appen eller ved å ringe 03456. Parkeringsutgiftene trekkes fra ditt bankkort (VISA/MasterCard). Bensinkort fungerer også.

Fordelene med mobilparkering:

 • Start, stopp eller forleng parkeringen din med et tastetrykk.
 • Start parkeringen enkelt via en Smartphone app eller ved å ringe 03456
 • Du overbetaler ikke når du er usikker på hvor lenge du skal parkere.
 • Ingen stress eller bekymring for p-bøter, du bestemmer når parkeringen stoppes.
 • Du trenger ikke mynter, kort eller p-automater.
 • Du forteller ikke biltyven hvor lenge du blir borte fra bilen.

Easypark logo

Når du bruker appen er det viktig å fylle ut riktig registreringsnummer og riktig sonenummer!

For bruk av app, sms-tjeneste eller ringetjeneste - se easypark.no

Parkeringskort for forflytningshemmede

Har du problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis.

Hvem kan søke om parkeringskort for forflytningshemmede:

For at en person skal kunne få parkeringskort, bør det kreves at personen bare kan bevege seg en bestemt strekning, da vedkommende ellers normalt vil kunne benytte seg av vanlige parkeringsplasser. Momenter som ikke kvalifiserer til innvilgelse: bæreevne, økonomi, behov for å nytte motorvogn, andre lidelser enn i bevegelsesapparatet, med mindre lidelsene har vesentlig innvirkning på forflytningsevnen.

En må i tillegg dokumentere et særlig behov for å parkere ved bosted og/eller arbeid eller i forbindelse med andre regelmessige, hyppige og nødvendige aktiviteter, for eksempel legebesøk eller andre former for behandling.

Søker må oppfylle begge vilkårene. Legeerklæringen gir en medisinsk vurdering av behovet for parkeringslettelse. I selve søknaden må søker få fram opplysninger som tilsier at han/hun har særlig behov for parkeringslettelser.

Hvordan søke om parkeringskort for forflytningshemmede:

Det søkes på elektronisk søknadsskjema
Søker må også levere legeerklæring

Mer informasjon

Parkeringsavgift og betalingssatser

Avgiftsparkering reguleres med skilt, som opplyser om parkering er tillatt og hvilke tidsrom som er avgiftsbelagt

 • Betal på automat: Betal med mynt eller kort.
 • Betal med APP (Easy:park)
 • Betal ved å ringe med mobiltelefon (Easy:park) Telefonnummer 03456.
 • Kjøp måneds- eller årskort. (Søknadsskjema).

Avgiftssatsene på avgiftsplasser (inkludert sykehuset) pr. 01.01.2019

Kategori P-avgift 2019
Pris per time 1., 2. og 3. time 15,- inkl. mva.
4 timer utløser 1 døgn (unntatt på sykehuset) 60,- inkl. mva.
P-automat sykehuset per time 18,- inkl. mva.
P-avgift pr. mnd. - parkeringskort (unntatt på sykehuset) 313,- + mva.
P-avgift pr. kvartal - parkeringskort (unntatt på sykehuset) 781,- + mva.
Årskort (unntatt på sykehuset) 3.125,- + mva.

 

P-automaten ved Sykehuset Namsos utløser ikke ett døgn etter 4. time. I perioden fra kl 08:00-16:00 betales det for hver time p-plassen benyttes

Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser

Namsos kommunestyre har vedtatt  at gebyret for frikjøp av parkeringsplasser skal  indeksreguleres årlig. Frikjøpsgebyret er  pr. i dag kr 30.775- pr. frikjøpt parkeringsplass.

Kontrollsanksjon og parkeringsgebyr

Fra nyttår 2017 skjer det en del endringer innenfor nasjonalt regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering (parkering mot betaling, parkering med tidsbegrensning eller parkering på andre vilkår, for eksempel at man må stå innenfor  oppmerket felt). Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følger av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av disse bestemmelsene.

Du kan som bilfører bli ilagt følgende kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr:

 • Dersom du feilparkerer i strid med stanse- og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på 900 kroner.
 • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, over tillatt makstid eller utenfor oppmerking, vil du kunne bli ilagt en kontrollsanksjon på 600 kroner.
 • Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede, kan du bli ilagt en kontrollsanksjon på 900 kroner.

Klage på kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr

 • Hvis du mener ileggelsen er uriktig, kan du klage. Les mer om klage i neste avsnitt.

Elbil

 • Etter 01.01.2017 gjelder betalingsplikt også for elbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser på lik linje med vanlige biler (også ladeplasser).

Klage på kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr

Dersom du mener kontrollsanksjonen eller parkeringsgebyret er uriktig ilagt, kan du klage.

Merk at betalingsplikten gjelder selv om det klages på ileggelsen.

Gå til elektronisk klageskjema.

Klagefrist

Klagen må fremsettes innen 3 uker fra ileggelsesdato.

Etter utløpet av klagefristen kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klager, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. jf. Forvaltningsloven §31

 

Klage på kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr

Klage som ikke gis medhold kan påklages videre til Parkeringsklagenemdna via web, www. parkeringsklagenemnda.no. Dersom du ikke har mulighet til å klage via web, kan klage sendes til Parkeringsklagnemnda, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo. Klage må fremsettes innen 2 uker etter mottakelse av vedtaket. Klagebehandlingen er gratis, men det gis normalt ikke kompensasjon for eventuelle kostnader du måtte ha i forbindelse med framsettelse av klagen. Vi gjør oppmerksom på at nemda etter påstand fra parkeringsoperatøren kan be klager dekke parkeringsoperatørens saksomkostninger i spesielle saker.

 

Når kan man klage?

Eksempler på klager som kan godkjennes:

 • Dersom vilkårene for å ilegge kontrollsanksjon eller foreta inntauing ikke er tilstede.
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges).
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet. (skriftlig dokumentasjon skal vedlegges).
 • Det var tekniske feil på automat. (ikke dersom det var flere automater på plassen).
 • Nødrettslignende forhold, f.eks motorhavari, akutt sykdom. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges).

Eksempler på klager som ikke godkjennes:

 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert.
 • Bilfører var uoppmerksom.
 • Det var ingen andre steder å parkere.
 • Stansen varte kun i kort tid.
 • Bilfører har ikke råd til å betale.
 • Kjøretøyet sto ikke i veien for noen.
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.

 

Bilførerens plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften.) Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skiltene som er satt opp på stedet. I tillegg plikter bilfører å føre tilsyn med kjøretøyet en gang i døgnet for å forsikre seg om at kjøretøyet forblir lovlig parkert.

Elbil

Etter 01.01.2017 gjelder betalingsplikt også for elbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser (også ladeplasser)

Parkering:

Parkering på tvers: Små elbiler kan parkere på tvers på oppmerkede p-plasser. Alle hjulene må da berøre kjørebanen innenfor feltet, og overhenget kan ikke overstige 40 cm ut over feltet. 

Ladestasjoner i Namsos finner du her:
- Carl Gulbransons gate 4
- Carl Gulbransons gate 7
- Kaia, Verftsgata 44
- Samfunnshuset
- Sykehuset Namsos

Disse ladestasjonene i byen kan brukes fritt, du trenger ikke ladekort eller nøkkel for å kunne lade. På sykehuset fås ladekort ved å registrere seg i resepsjonen på sykehuset (åpent alle dager mellom 08.00-22.00).

- Jernbanegata 1

På denne ladestasjonen betaler du via bruk av ladebrikke fra Grønn Kontakt eller Elbilforeningen, Grønn Kontakt App eller SMS. 

 

For mer informasjon og kart over ladestasjoner: www.ladestasjoner.no