A A A contrast contrast

Permisjon

Permisjon for elever i grunnskolen

Skjema - søknad om elevpermisjon

 

Kontaktinfo
Kontakt egen skole i kommunen. 
Oversikt og adresseinformasjon over grunnskolene i Namsos

 

Beskrivelse
Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller. Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

 

Målgruppe
Alle elever som søker permisjon fra opplæringen  Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, og deres pårørende. 

 

Vilkår
Skolen vil vurdere begrunnelsene for permisjonssøknaden og om permisjonen er forsvarlig. For at eleven kan følge med i den ordinære undervisninga etter endt permisjon, må foreldrene sørge for nødvendig undervisning når eleven har permisjon. Skolen vil normalt kunne utarbeide en ukeplan som eleven kan følge. 
Loven tillater ikke å gi permisjon for mer enn to uker om gangen.  Dersom permisjonen går ut over to uker, kan eleven bli utskrevet fra skolen. Foreldrene er ansvarlig for at eleven får undervisning i henhold til Opplæringsloven, § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring.
Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

 

Lover
Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd. Eleven har ikke rett til permisjon etter første ledd. Etter andre ledd vil eleven derimot ha rettigheter dersom vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylt.

 

Veiledning
Skolen kan kontaktes for å få veiledning om og hjelp til å søke om permisjon.
 

Skjema - søknad om elevpermisjon

Søknaden sendes til aktuell skole.

 

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

 

Saksbehandling
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klage
Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

 

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099