Tjenester, priser pr. 01.01.2019

For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden betales:

  • Loddpipe helårsbolig gjennom 1 og 2 etasjer, kr. 360,-
  • Loddpipe helårsbolig gjennom 3 etasjer, kr. 410,-
  • Loddpipe fritidsbolig, kr. 200,- 

For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 695,-

For feiing utover en gang og for fjerning av beksot, betales det etter medgått tid etter en timesats på kr. 695,-

For røykgassmåling og justering av fyrkjel, betales det per. stk. kr. 775,-

 

Hjemmel for vedtaket er:
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets
redningsoppgaver § 28.