Ordfører

Ordførers godtgjøring skal være 89 % av godtgjøring til storingsrepresentant. Godtgjøringen reguleres årlig automatisk med virkningsdato som for det lokale lønnsoppgjøret.

Varaordfører

 • Varaordfører skal a en fast årlig godtgjøring inkl. kompensasjon for bruk av egen telefon, på 10,3 % av ordførers godtgjøring.
 • Varaordfører skal ikke ha godtgjøring pr. møte.
 • Varaordfører kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeidsforhold innenfor en samlet kostnadsramme på inn til 40 % av ordførers godtgjøring.

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 750,- pr. møte.

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 1000,- pr. møte.

Gruppeledertillegg

Partigruppene som er representert i formannskapet skal ha et gruppeledertillegg på kr. 15 000 pr. år. Partigruppen selv avgjør om tillegget i sin helhet skal legges til gruppeleder eller fordeles blant andre med oppgaver for partigruppen

Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift

 • Leder for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur og Plan, byggesak og teknisk drift skal ha en fast årlig godtgjøring inkl. telefongodtgjøring på kr. 12 000,- per år, og en møtegodtgjøring på kr. 750,- pr. møte.
 • Medlemmer i Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift godtgjøres med kr. 750,- pr. møte.
 • Ved utvalgsleders forfall skal fungerende møteleder ha et tillegg på kr. 250,- pr. møte.
 • Lederne for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift, og i særlige tilfeller andre folkevalgte, kan frikjøpes for inntil kr 10 000.- pr. år. Frikjøpet skal vurderes individuelt etter framlagt dokumentasjon og avgjøres av ordfører. Kostnadene innarbeides i budsjettet og skal gjelde fra 1. jan. påfølgende år.

Faste nemnder og råd (Klagenemnda, Eldres råd, Funksjonshemmedes råd, Ungdomsrådet og Valgkomiteen)

 • Leder av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 750,- pr. møte. Ved leders forfall skal fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring.
 • Medlemmer av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 500,- pr. møte.

Brukerråd og midlertidige utvalg

 • Leder av brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 350,- pr. møte. Ved leders forfall skal fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring.
 • Medlemmer i brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 200,- pr. møte.

Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste

 • Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres med kr. 80/time begrenset oppad til kr. 600 pr. hele arbeidsdag.
 • Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres innenfor en øvre grense på kr 1/1800 av ordførers godtgjøring pr. time.
 • Personlig næringsdrivende kompenseres med 1/ 1800 av pensjonsgivende inntekt siste år
  begrenset oppad til 1/1800 av ordførers godtgjøring. Dette gjelder møtetid innenfor den folkevalgtes normale arbeidstid. Normal arbeidstid defineres i denne sammenheng innenfor kl. 0700 – 1700.

Reiseutgifter

 • Det skal i størst mulig grad benyttes offentlige kommunikasjonsmiddel ved reiser i kommunal regi. Utgifter refunderes etter dokumentasjon.
  Medlemmer som reiser over samme strekning, skal i størst mulig grad praktisere samkjøring. Utgifter til reise med drosje, refunderes bare unntaksvis.
 • Refusjon av reiseutgifter for bruk av egen bil, gis etter fastsatte kommunale satser. For øvrig gjelder ”Reisereglement for ansatte i Namsos kommune”.
 • Reiseregninger fylles ut på fastsatt skjema, og leveres møtesekretæren.

Politisk arbeid

 • Møter i kommunestyret avvikles på ettermiddags- eller kveldstid. Møter i kommunestyret skal søkes avsluttet før kl. 22.00 jf. reglement.
 • Møter i formannskapet og utvalgene, avvikles i hovedsak på dagtid. Formannskapets møter skal søkes avsluttet før kl. 1600.
 • Alle møter i vedtatt møteplan bør avholdes.
 • Kommunens møterom stilles vederlagsfritt til disposisjon for de politiske partigruppene ved forberedelse av saker som er til politisk behandling i Namsos
  kommune. Folkevalgte kan bestille møterom og låne PC ved Servicetorget.
 • Presentasjoner og informasjon i de faste folkevalgte organer skal normalt begrenses til innenfor en ramme på 30-45 min.
 • Informasjoner i kommunestyret bør ha et overordnet kommunalt perspektiv.
 • Informasjon med fagmessig perspektiv bør gå i fagutvalgene. Møteleder skal alltid ved presentasjon av informanten:
  o Redegjøre for formålet ved presentasjonen, hvorfor nå mv.
  o Opplyse hvor lang tid som er avtalt til presentasjonen.
  o Opplyse om at det alltid skal benyttes mikrofon/mygg.
 • I forberedelsene av større saker som skal behandles, kan det avholdes temamøte, men ikke i samme møte som vedtak fattes.
 • Møtedokumenter til medlemmer i faste folkevalgte organ til bruk i forberedelser hjemme og i møtene distribueres elektronisk.
 • Møteinnkalling og saksdokumenter skal være tilgjengelig for publikum på hjemmesida og for folkevalgte på nettbrett 8 dager før møter. Unntatt dokumenter jf. kommunelovens §§ 44 og 45. (Økonomi, budsjett).
 • Etiske retningslinjer for bruk av nettbrett og mobiltelefon i møtene skal etterleves. Retningslinjene skal som et minimum inneholde at “bruk av nettbrett og telefon som ikke er knyttet direkte til saken, skal begrenses til pauser”.
 • Kommunen skal ha pensjonsordning for ordføreren
 • Ordfører har rett til 3 mnd. etterlønn for det tilfellet hvor avtroppende ordfører ikke mottar lønn i ny stilling i 3-månedersperioden.
 • Til møter i kommunestyret, formannskapet, Oppvekst, omsorg og kultur og Plan, byggesak og teknisk drift skal rådmannen sørge for gratis kaffe, te og muggevann til medlemmene.

Andre ordninger

 • Barnepass. Utgifter som er nødvendige for å kunne delta i politiske utvalg og råd m.v. f.eks. barnepass, kan etter søknad refunderes. Søknader avgjøres av formannskapet.
 • Kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter er omfattet av ulykkesforsikring som kommunen har for sine arbeidstakere jf. § 11 i Hovedtariffavtalen. Forsikringen gjelder for den tiden representantene er i kommunal tjeneste, dvs. møter, og lignende, og reiser til og fra.
 • Utbetaling av møtegodtgjøring til faste medlemmer i faste utvalg skjer automatisk i 3 terminer pr. år etter deltagelse iht. møtebok.
 • Utbetaling av møtegodtgjørelse for deltagelse i ad-hoc-utvalg gjøres 1 gang pr. år.
 • Andre godtgjøring og refusjoner utbetales etter regning.
 • Alle regninger må være innlevert til møtesekretæren innen 1/4, 1/8 og 1/12 hvert år.
 • Så snart som mulig etter hvert kommunestyrevalg skal rådmannen informere ledere med ansatte som også er folkevalgt, om kommunens “policy” på området.

Tvist

Dersom det oppstår uenighet om tolkingen av reglement, har et utvalg bestående av ordfører, leder av kontrollutvalget og rådmann, fullmakt til å avgjøre.