Søknad om mudring og dumping ved gnr/bnr 65/1743 Namsos - Moelven Van Severen AS

Moelven Van Severen AS søker om å mudre 80.000 m3 masse i munningen av Namsen, for å kunne øke seilingsdypet. Det søkes samtidig om å dumpe massene i indre Namsos havn på angitt sted i søknaden eller at massene blir nyttiggjort. Vi viser her til rapport fra SWECO angående foreslåtte disponeringsløsninger for mudremassene. Området er tidligere mudret i 1998, 2004 og 2007 og arbeidet har planlagt oppstart våren 2019.

Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser av området som skal mudres og prøvene er analysert for tungmetaller og miljøgifter i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2809/2011 og analyseresultatene er vurdert opp mot grenseverdier i Miljødirektoratets veileder M-608/2016. Undersøkelsen viser at det ikke er påvist forurensning i massene i tiltaksområdet.

Har du kommentarer?

Etter forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften kapittel 36 skal saken varsles direkte til naboer eller andre som kan bli særlig berørt av tiltaket. Allmenheten skal også få anledning til å uttale seg før vi fatter vedtak.

Muddermassene fra tiltaksområdet har egenskaper som kan være egnet til flere formål (fyllingsmasser i bygg og anleggsbransjen, grusveier, grusbaner og lignende). Fylkesmannen ber om innspill til om det finnes kjente områder /tiltak som har behov for slike masser.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 22.02.2018.
fmtlpost@fylkesmannen.no
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.
Kartutsnitt Moelven Van Severen
Tips en venn Skriv ut