Etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 25-1 har kommunene  plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.

Temaveileder Tilsyn HO-2/2007.

Nye regler for tilsyn. Ikrafttreden av tidsavgrenset krav om tilsyn - Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 09.12.10.

Plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte 24.01.2018 strategi- og tilsynsplan for byggesak i Namsos kommune for 2018.

Tilsynsplan 2019