A A A contrast contrast

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse for Namsos kommunale kulturskole

Gitar

Kommunens overordnede mål for kulturskolen er:

Namsos kommunale kulturskole skal være en sentral organisasjon i samfunnsutviklingen i kommunen og skal medvirke til at innbyggerne får mulighet til estetisk opplevelse og ferdighet.

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, musikk, drama og kunst og har også en egen elevbedrift. Kulturskolen samarbeider med frivillig kulturliv, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skolene i kommunen.

Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge til og med det semesteret de fyller 20 år – bosatt i Namsos kommune. Elever fra andre kommuner kan få plass når bostedskommunen dekker kostnaden (musikk), og/eller ved ledig kapasitet på gruppetilbud (kunst, dans, drama).

Kulturskolen driver fritidsklubben Gromus for ungdom og voksne med behov for spesiell tilrettelegging.

Skolen har også et profesjonelt teater, Teater NonStop, med 15 utviklingshemmede skuespillere.

Eventuelle tilbud til voksne offentliggjøres med egen utlysning og til egne priser.

I den tiden du er elev hos oss ønsker vi å legge til rette for at du får:

 • en best mulig faglig og personlig utvikling
 • en aktiv og meningsfylt fritid
 • et grunnlag for varige aktivitets- og yrkesvalg innen de områdene vi gir tilbud i
 • oppleve trivsel og mestring

Undervisningen foregår individuelt og i grupper med en tidsbruk som er tilpasset de ulike tilbudene. For å gi en mest mulig tilpasset undervisning, vil også undervisningslengde innen enkelte disipliner kunne variere noe etter alder.

Vilkår og priser:

 • Påmeldingen er bindende
 • Dersom plassen ønskes oppsagt, må dette gjøres skriftlig (eget skjema) i løpet av året. Oppsigelse av elevplass før 15. august gir betalingsfritak påfølgende vårsemester
 • Elevpenger betales 2 ganger i året og refunderes ikke dersom eleven slutter i løpet av året. Kulturskolen kan tilby flytting til annen disiplin dersom det finnes ledig kapasitet
 • For lengre tids sykdom (mer enn 5 uker) og ved flytting fra bosted, kan elevpengene reduseres i samsvar med den periode eleven ikke har mottatt undervisning. Forutsetningen for en slik reduksjon er at kulturskolen informeres så raskt som mulig
 • Elevplassen skal bekreftes for hvert skoleår, gjennom re-registrering
 • Det kan innvilges permisjon etter søknad
 • Elevpengene fastsettes av kommunestyret
 • Det gis 50 % søskenmoderasjon på ett tilbud (det rimeligste). Fra 1.1.2017 gis det 50% søskenmoderasjon på 1 disiplin (rimeligste) for alle søsken fra nr 2.
 • Elever på blås og stryk kan låne instrumenter i kulturskolen. Reparasjon av skade ut over vanlig bruk belastes låntaker
 • Undervisningen følger den kommunale skoleruta dersom annen orientering ikke er gitt

Hva brukerne av kulturskolen kan forvente:

 • Faglig dyktige, godt forberedte og engasjerte lærere. En undervisning tilpasset hver enkelt elev
 • Deltakelse i prosjekter og tilbud om å delta på konserter, forestillinger og utstillinger
 • At kulturskolen forsøker så langt det lar seg gjøre å skaffe vikar ved faglærers fravær. Dersom dette ikke er mulig skal elev/foresatt orienteres
 • Avlyst undervisningstime mer enn 2 ganger i semesteret gir grunnlag for refusjon av elevpenger/ekstraundervisning

Kulturskolen forventer at eleven:

 • Møter presis og forberedt til undervisningen og har med nødvendig utstyr
 • Setter av tid til å være med på kulturskolens arrangementer som kommer i tillegg til den ukentlige undervisningen
 • Gir beskjed ved sykdom eller om det er andre årsaker til at det ikke er mulig å møte til time. (Forsømte timer refunderes ikke. Gjentatt fravær uten melding kan føre til utelukkelse).
 • Opptrer høflig, er positiv og viser respekt for medelever og skolens ansatte
 • drama.jpgSammen med foreldrene setter seg inn i informasjon som blir gitt

Kulturskolen forventer at foresatte:

 • Oppmuntrer og støtter barna - og legger til rette for hjemmeøving
 • Tar kontakt med faglærer for å avklare spørsmål, innspill som omhandler

undervisningsopplegget - eller melde fra om behov for spesiell oppfølging

 • Melder ifra i god tid dersom eleven skal være borte fra undervisning

Vi ønsker at du skal bli en fornøyd bruker av Namsos kommunale kulturskole!

 

    

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099