Partienes listeforslag

Skal ditt parti stille liste?

Frister

Frist for innlevering av listeforslaget er mandag 1. april 2019 kl. 12.00
- Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen – det er altså ikke nok at listeforslaget er 
  poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende inn via posten
- Listen kan leveres direkte til Servicetorget Namsos kommune. Åpningstiden er hverdager kl. 08.00-15.45
- Listen kan sendes på e-post for å rekke fristen, men originalen MÅ leveres i papir så snart som mulig
   etter fristen

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00


Om listeforslaget

Partier som tidligere har stilt til valg kan levere inn forslag etter reglene om forenklet behandling. Det vil si at det er tilstrekkelig at forslaget underskrivers av to styremedlemmer i lokalpartiet.
Reglene for underskrift av listeforslag finner du i valgloven § 6-3 (1) 

Listeforslaget må skrives ut tosidig, slik at signaturene kommer på baksiden av selve listen. Det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark.

Alle som er oppført på et listeforslag får brev fra kommunen om dette. De har rett til å kreve seg fritatt fra valg, innen en frist som blir oppgitt i brevet.

Vennligst bruk denne malen for listeforslag.

 

Partinavn på listeforslaget

Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal være det samme som er registrert i Partiregisteret. Eksempel: «Rødt», ikke «Namsos Rødt»
Hvert parti kan bare stille en liste til valget. Det må også fremgå på listeforslaget at det gjelder kommunestyrevalget 2019.


Nye lokallag i Namsos

Alt knyttet til signatur av listeforslagene osv. forutsetter at det nye lokallaget/forslagsstiller er registrert i Enhetsregisteret. Det innebærer at det nye lokallaget har oversendt følgende dokumenter for registrering hos Enhetsregisteret:
- stiftelsesdokumenter
- vedtekter
- protokoll som viser valg av styret

Eventuelle styreendringer vil fremgå av årsmøteprotokollen, som i så fall må sendes Enhetsregisteret.


Antall listekandidater

Det skal velges 41 medlemmer til det nye kommunestyret i Namsos. Listeforslaget må inneholde minimum 7 kandidater og maksimalt 47 kandidater.

Det kan gis stemmetillegg (kumulering) til inntil 6 kandidater. Disse må stå først i listeforslaget og med uthevet skrift.
Stemmetillegg betyr at kandidatene får et tillegg i sitt stemmetall som tilsvarer 25 % av det antall stemmesedler som gis til listen ved valget.


Vedlegg til listeforslaget

Det skal følge et vedlegg med listeforslaget, med kandidatenes fødselsdato, og fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet på listeforslaget.
De partiene som er representert i dagens kommunestyrer har mottatt eget vedleggsskjema som valgansvarlig ber om at benyttes. Partier som ikke har mottatt denne listen, får den ved henvendelse til kommunen v/valgansvarlig. Det er ikke et krav at dette skjemaet benyttes, men et ønske.

Hvis en kandidat på liste ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i (nye) Namsos kommune når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at denne vil være valgbar på valgdagen (altså bosatt i nye Namsos kommune på valgdagen)

Vedlegget kan med fordel oversendes elektronisk, da dataene skal overføres til et elektronisk valgadministrasjonssystem.

 

Alt du trenger å vite om valg finner du på Valg.no 

Du kan også ta kontakt med valgansvarlig for kommunevalget 2019 i nye Namsos kommune:
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Post: Valgstyret i Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos
Valgansvarlig Tine Nermark Johnsen, tlf: 941 74 355, e-post:
tine-nermark.johnsen@namsos.kommune.no

Valgstyret

Valgstyret for 2019 består av politikere fra hele den nye kommunen, og er valgt av fellesnemnda.

Valgstyrets medlemmer 2019:

Arnhild Holstad, Namsos AP, leder
Steinar Lyngstad, Namdalseid SP, nestleder
Baard S. Kristiansen, Fosnes AP
Arne Magnar Bratberg, Namdalseid AP
Trine Fagerhaug, Namsos AP
Gunn Aina Holvik, Namsos SP
Bjørnar Smines, Lund grendelag
Lisa Aglen, Namsos Høyre
Amund Lein, Namsos Høyre
Kjersti Tommelstad, Namsos SV
Mona Fossland, Namsos SV
Geir Olav Knappe, Namsos Venstre
Per Olav Mork, Namsos KrF
Stein Tore Wolff, Namsos FrP
Sissel Thorsen, Grønt Forum Fosnes

Valgkretser

Fellesnemnda for nye Namsos kommune har vedtatt å slå sammen noen kretser, og noen kretser har fått nytt navn:

Namsos krets (består som tidligere)
Bangsund krets (består som tidligere)
Otterøy krets (består som tidligere)
Sørenget krets – tidligere Sørenget krets og Elvalandet krets slås sammen
Jøa krets (består som tidligere)
Salsnes/Lund krets – tidligere Salsnes og Lund krets slås sammen
Namdalseid krets – kretsene Bjørgan, Solhaug og Sjøåsen slås sammen og gis nytt navn
Statland krets – tidligere Statland krets og Buvik krets slås sammen

 

Krets:                                Valglokale:                                                                 Åpningstid:

Namsos krets                  NTE Arena                                                                  Kl. 09.00-20.00

Bangsund krets              Bangsund skole                                                           Kl. 12.00-19.00

Otterøy krets                  Otterøy oppvekstsenter, gymsalen                              Kl. 12.00-19.00

Sørenget krets                Sørenget skole, gymsalen                                          Kl. 12.00-19.00

Jøa krets                         Fyret, foajeen                                                             Kl. 12.00-19.00

Salsnes/Lund krets         Lundstua                                                                     Kl. 12.00-19.00

Namdalseid krets           Namdalseid samfunnshus                                           Kl. 12.00-19.00

Statland krets                 Statland skole, gymsalen                                            Kl. 12.00-19.00

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Post: Valgstyret i Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos
Valgansvarlig Tine Nermark Johnsen, tlf. 94174355, e-post: 
tine-nermark.johnsen@namsos.kommune.no