A A A contrast contrast

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Namsos kommune gjeldende fom. 01.01.2008

 

§ 1 Formål
Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1.-4. klasse som drives i henhold til nasjonale retningslinjer, uttrykt gjennom lover og forskrifter. I skolefritidsordningen skal det med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna legges til rette for lek-, kultur- og fritidsaktiviteter.

 

§ 2 Eierforhold og ansvarlig styringsorgan
- Skolefritidsordningen eies og drives av Namsos kommune.
- Utvalg for oppvekst og omsorg er ansvarlig styringsorgan.

 

§ 3 Styring og ledelse
- Skolefritidsordningen er administrativt underlagt oppvekstsjefen.
- Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen ved den enkelte skole.
- Ansvaret for den daglige driften av skolefritidsordningen tillegges en kommunalt ansatt daglig leder. Daglig leder skal ha pedagogisk utdannelse eller annen relevant kompetanse.
- Foreldrerådets arbeidsutvalg skal suppleres med en representant valgt av foreldrene i skolefritidsordningen. Foreldrerepresentanten skal ha en fast valgt vararepresentant. Den valgte foreldrerepresentanten får plass i samarbeidsutvalget ved skolen.
- Daglig leder i skolefritidsordningen har møte- og talerett i samarbeidsutvalget.

 

§ 4 Bemanning
- Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 18 barn.
- For å tilrettelegge skolefritidstilbudet for barn med spesielle behov, kan oppvekstsjefen tildele ekstra ressurser etter sakkyndig vurdering. Vurderingen bør ta utgangspunkt i en helhetlig opplæringsplan som omfatter skole og fritidstilbud.

 

§ 5 Opptak
- Skolefritidsordningen er åpen for alle barn i 1.-4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.-7. klasse.
- Hovedopptaket skjer om våren. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema på kommunens hjemmeside innen 15.mars. Kunngjøring skjer i dagspressen og på kommunens hjemmeside. I tillegg får alle som har barn i aktuell alder informasjon ved den skolen de har tilhørighet til.
- Enkeltopptak i skoleåret avgjøres av den enkelte skole innenfor den fastsatte budsjettrammen for skolefritidsordningen.
- Elever som har fått plass i SFO beholder plassen til den skriftlig sies opp, eller til eleven må slutte p.g.a. alder.
- Ved ledig plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder hvis det er særlige grunner for det.
 

§ 6 Betaling for opphold
- Betaling skjer etter to satser i skoleåret. I tillegg kommer timesats for plass i kortere perioder.
- Hel plass i skoleåret (60 t/4 uker og mer)
- Halv plass i skoleåret (inntil 60 t/4 uker)
- Plass for kortere perioder (timesats)
Betalingssatsene er de som til enhver tid er fastsatt av kommunestyret. Det er med virkning fra 1. januar 2008 innført søskenmoderasjon som gir 50 % moderasjon i prisene fra og med barn nr. 2.
- Innbetaling skjer etter regning hver måned. Det betales for 10 mnd pr.år (betalingsfri i juli og halve juni og august). 
- Ved påmelding ved hovedopptaket om våren, samt ved påmelding og oppstart t.o.m. 10. september, betales det f.o.m. 16.august.
- Suppleringsopptak skjer fortløpende gjennom skoleåret og starttidspunkt vurderes i forhold til bemanningssituasjonen i SFO.
- Ved skriftlig påmelding og oppstart i SFO etter 10.september, gjelder følgende:
Oppstart 1.-15. hver måned. Det betales for hel oppstartsmåned.
Oppstart 16.-31. hver måned. Det betales for halv oppstartsmåned.
- Ved sykdom fritas foreldre/foresatt for betaling av plassen når barnets sykdom varer ut over 14 dager. Barn som er plaget av kronisk sykdom med fravær under 14 dagers varighet, kan ved særskilt tungtveiende grunner fritas for betaling av plassen. Legeerklæring må foreligge ved begge tilfeller.
- Ved manglende foreldrebetaling for mer enn 2 måneder, skal eier si opp skolefritidsplassen med en måneds varsel. Gjeldende lovbestemmelser og praksis for øvrig, kommer til anvendelse ved manglende betaling. (Gjelder bl.a. purregebyr, forsinkelsesrenter og inndriving av manglende betaling gjennom rettslig inkasso.

 

§ 7 Endring av plass
- Ved endring av plasstype fra hel til halv, er det 1 måneds ”oppsigelsestid”, regnet fra den dato skolen mottar skriftlig melding på fastsatt skjema på kommunens hjemmeside.
- Ved melding om endring av oppholdstid fra hel til halv plass etter 1. april, må det betales hel avgift for resterende del av skoleåret.

 

§ 8 Oppsigelse av plass
- Det er 2 måneders oppsigelsestid m.h.t. betaling, regnet fra den dato skolen mottar skriftlig melding på fastsatt skjema.
- Ved oppsigelse av plass etter 1. mars, må det betales for resterende del av skoleåret.

 

§ 9 Åpningstider
- SFO er åpen på egen skole i skoleåret; den følger skoleruta.
- SFO holder åpent i nærmere bestemte perioder før og etter den ordinære skoledagen. Den enkelte skole avgjør daglig åpningstid etter påmeldt behov og innenfor skolens budsjetterte ramme.

 

§ 10 Leke- og oppholdsareal
Aktivitetene tilpasses ute- og innearealene. Ved etablering av ny skolefritidsordning skal det ved søknad om godkjenning defineres hvilke arealer som er disponible for så vel daglig som periodevis bruk.

 

§ 11 Dispensasjonsrett
Utvalg for oppvekst og omsorg kan i særskilte tilfelle gi dispensasjonsrett fra vedtektene.

 

§ 12 Gyldighet
Vedtektene for Namsos kommunes skolefritidsordning gjøres gjeldende fra 01.01.2008

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099