Kommunale veger

I Namsos er det rundt 140 kilometer kommunal vei som er åpen for biltrafikk. I tillegg kommer nærmere 20 kilometer gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Veivedlikeholdet er oppdelt i to kategorier, sommervedlikehold og vintervedlikehold.

Parkering

Vi forvalter offentlige parkeringsplasser i Namsos, samt privat parkering i området som tilhører Sykehuset Namsos. Hensikten med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikanter.

Informasjon om parkeringsplasser i Namsos kommune

Havnevesen

Namsos Havnevesen er en del av Trondheim Havn IKS. Det nye navnet er nå Trondheim Havn IKS avdeling Namsos.